Aftalegrundlag

Disse betingelser er gældende for alle ordrer og aftaler om leverancer fra Hübsch, medmindre andet er udtrykkeligt aftalt skriftligt. For alle aftaler om leverancer gælder Hübschs ordrebekræftelse, disse salgs- og leveringsbetingelser og lov om køb i den anførte rækkefølge.

Generelt

Priser på hjemmesiden og i kataloget er kun gældende for den aktuelle sæson.

Levering: Ab lager Herning efter gældende takster. Ved levering til øer vil et evt. ø-tillæg vil blive tillagt. Der tillægges desuden evt. lift-gebyr for levering med lift.

Betalingsbetingelser er forud, medmindre andet er aftalt skriftligt.
Mindstekøb ved første ordre er DKK 5.000,00 / NOK 8.000,00 / SEK 8.000,00 / EUR 700,00.

Tilbud og ordrebekræftelse

Tilbud fremsat af Hübsch bortfalder, såfremt overensstemmende accept ikke er Hübsch i hænde senest 14 dage efter tilbuddets dato, medmindre andet fremgår af tilbuddet. Hübsch er ikke bundet af tilbuddet, og bindende aftale er således først indgået, når Hübsch fremsender ordrebekræftelse efter modtagelse af kundens accept.

Kunden er forpligtet til at kontrollere ordrebekræftelsen, og fremsætte indsigelser herimod senest på det i ordrebekræftelsen fastsatte tidspunkt, eller såfremt intet tidspunkt er anført, senest dagen efter modtagelsen af ordrebekræftelsen. Fremsætter kunden ikke indsigelser inden denne frist, er ordrebekræftelsen bindende. Hübsch bærer intet ansvar for evt. fejl i ordrebekræftelsen.

Priser og betalingsbetingelser

Alle priser (herunder priser angivet i kataloger og på hjemmesider) angives i DKK/EUR/NOK/SEK ekskl. moms, fragt, told, skatter og andre afgifter. Såfremt priserne for den tilbudte eller aftalte leverance ændres som følge af ændringer i indkøbspriser, valutakurser, fragt, told, skatter og lign. er Hübsch berettiget til at ændre de overfor kunden tilbudte og/eller aftalte priser med ti (10) dages varsel.

Købesummen forfalder til betaling jf. forfaldsdato på faktura.
Ved forsinket betaling påføres rykkergebyr på DKK 100,00 / NOK 100,00 / SEK 120,00 / EUR 13,44 ved fremsendelse af hver rykker. Der påføres et kompensationsgebyr på DKK 350,00 / NOK 350,00 / SEK 350,00 / EUR 41,50 ved 2. rykkerskrivelse. Desuden beregnes morarente på 2,0 % pr. påbegyndt måned fra forfaldsdato.

Leveringsbetingelser og leveringstid

Ved levering med Hübschs egen transportør overdrages risiko for varerne ved levering på aftalt leveringssted jf. faktura. Levering med kundens egen speditør sker på kundens risiko, uanset at leveringen rent praktisk foranstaltes af Hübsch. Risikoen for varerne overgår på kunden ved overgivelse til fragtmand.

Leveringstid fremgår af ordrebekræftelsen og er omtrentlig.
Prisliste for fragt kan rekvireres hos Hübsch.

Delleverancer kan finde sted, og vil blive faktureret pr. delleverance. Restordrer leveres efter forudgående aftale med kunden. Restordrer under DKK 1.000,00 / NOK 1.000,00 / SEK 1.000,00 / EUR 150,00 eftersendes ikke uden videre aftale, men annulleres på kundens konto hos Hübsch.

Nægter kunden eller er kunden ude af stand til at modtage leverancen på det aftalte tidspunkt, skal kunden afholde Hübschs udgifter eller tab i forbindelse hermed, herunder også opbevaringsomkostninger, indtil kunden har accepteret levering på de aftalte vilkår.

Ansvar for forsinkelse

Er der skriftligt aftalt en fast leveringstid, er kunden – i tilfælde af Hübschs overskridelse heraf med mere end tredive (30) arbejdsdage -, såfremt overskridelsen er til betydelig ulempe for kunden, berettiget til skriftligt over for Hübsch at kræve levering med en ny rimelig leveringstid, der dog ikke kan være kortere end tredive (30) arbejdsdage.

Såfremt Hübsch undlader at foretage rimelige foranstaltninger til at sikre levering inden for den fastsatte frist, er kunden berettiget til at hæve aftalen for så vidt angår den forsinkede leverance.

Hübschs ansvar for forsinkelse er til enhver tid begrænset til fakturaværdien af den forsinkede leverance eller delleverance.

Ejendomsforhold

Det leverede forbliver Hübschs ejendom, indtil betaling inkl. evt. renter og omkostninger er er lagt fuldt ud. Kunden er forpligtet til at tage alle nødvendige forholdsregler for at beskytte Hübschs ejendomsret indtil ejendomsretten er overgået til kunden.

Kontrol af leverancer

Ved levering skal kunden undersøge forsendelsen for ydre skader på indpakningen, før fragtbrevet underskrives. Kunden skal bemærke dette på fragtbrevet og sende billeder af den beskadigede forsendelse til sales@hubsch-interior.com. Skjulte fragtskader, som ikke er synlige ved undersøgelse af indpakningen, skal desuden anmeldes til Hübsch inden for fem (5) dage for at være gyldige.

Intet ansvar for videreforsendelse

Når vi sender vores produkter til jer, er vores emballage lavet til palleforsendelse. Hvis I videresender varen direkte til jeres kunder i vores emballage, fraskriver vi ethvert ansvar for eventuelle transportskader, da vores emballage ikke er beregnet til videreforsendelse. Enhver videreforsendelse sker derfor på eget ansvar. Det er jeres ansvar, at produkterne er pakket forsvarligt ind inden forsendelsen til slutkunden. Vi hæfter ikke for skader, der sker i fragten fra jer til slutkunden.

Reklamationsret

Hübsch yder 2 års reklamationsret fra købers modtagelse af produktet, uanset hvornår køber eventuelt videresælger produktet. Alle reklamationer skal ske skriftligt.

I tilfælde af rettidig og berettiget reklamation er Hübschs ansvar begrænset til vederlagsfri levering af en ny tilsvarende vare inden for rimelig tid. Hübsch er efter eget valg berettiget til i stedet at betale kunden en erstatning, der maksimalt kan udgøre fakturaværdien for varen, der er omfattet af manglen. Hübsch yder i øvrigt ikke erstatning eller kompensation.

Kunden kan alene påberåbe sig rettigheder, som udtrykkeligt fremgår af nærværende salgs- og leveringsbetingelser.

Har kunden reklameret over mangler, og det viser sig, at der ikke foreligger en mangel, som kan tilregnes Hübsch, skal kunden erstatte de udgifter, Hübsch måtte have haft i den sammenhæng, f.eks. transportudgifter, advokatudgifter mv. Skade på produktet som skyldes forkert brug, forkert opbevaring mv., er ikke dækket af reklamationsretten.

Returnering af varer accepteres kun efter forudgående skriftlig aftale med Hübsch. Varer der sendes retur uden forudgået aftale nægtes modtaget. Det er kundens ansvar, at produktet returneres forsvarligt indpakket i original emballage.

Generelle ansvarsbegræsninger (herunder force majeure)

Hübschs eventuelle rådgivning i forbindelse med kundens køb er alene at betragte som værende af vejledende karakter, og Hübsch påtager sig intet ansvar herfor, og er således ikke ansvarlig for varens egnethed til bestemte formål.
Hübsch hæfter ikke for mangler, forsinkelse eller andre skader, hvis sådan skyldes forhold, som Hübsch ved aftalens indgåelse ikke burde have påregnet, herunder krig, terror, hærværk, ildsvåde, blokader, mobilisering, import- og eksportrestriktioner, politiske uroligheder, strejke, lockout, mangel på arbejdskraft eller vareleverancer, usædvanlige naturbegivenheder eller lign.

Produktansvar

Hübsch påtager sig produktansvar i henhold til den til enhver tid gældende lovgivning herom, men påtager sig ikke ansvar i videre omfang, end hvad der følger af loven. Ethvert ulovbestemt produktansvar udviklet i dansk retspraksis er således udtrykkeligt fraskrevet.
Hübsch er i intet tilfælde ansvarlig for driftstab, avancetab eller andet indirekte tab.

Hübsch immaterielle rettigheder

Kunden er bekendt med at alle immaterielle rettigheder til Hübschs varemærker og design tilkommer Hübsch, således at kunden alene er berettiget til at anvende disse med Hübschs forudgående skriftlige tilladelse.

Oplysninger

Hübsch påtager sig intet ansvar for mulige fejl i kataloger, brochurer og andet trykt materiale eller for eventuelle fejltolkninger af de heri givne oplysninger.

E-handel

Varer fra Hübsch må ikke sælges på auktionshjemmesider medmindre forudgående aftale med Hübsch har fundet sted, idet kunden er bekendt med, at salg fra sådanne hjemmesider vil have en væsentlig negativ indvirkning på Hübschs goodwill og immaterielle rettigheder

Lovvalg og værneting

Denne aftale er underlagt dansk lov med undtagelse af CISG, og tvister skal afgøres ved Hübschs vedtægtsbestemte hjemting som første instans.