Salgs- og leveringsbetingelser

1. AFTALEGRUNDLAG

Disse betingelser er gældende for alle ordrer og aftaler om leverancer fra Hübsch, medmindre andet er udtrykkeligt aftalt skriftligt. For alle aftaler om leverancer gælder Hübschs ordrebekræftelse, disse salgs- og leveringsbetingelser og lov om køb i den anførte rækkefølge.

2. GENERELT

Priser på hjemmesiden og i kataloget er kun gældende for den indeværende sæson.

Levering: Ab lager Herning efter gældende takster fra Hübschs speditører. Ved levering til øer vil et evt. Ø-tillæg vil blive tillagt. Der tillægges desuden evt. lift-gebyr for levering med lift.

Betalingsbetingelser er forud, med mindre andet er aftalt skriftligt.

Mindstekøb ved første ordre er DKK 5.000,00 / NOK 8.000,00 / SEK 8.000,00 / EUR 700,00.

3. TILBUD OG ORDREBEKRÆFTELSE

Tilbud fremsat af Hübsch bortfalder, såfremt overensstemmende accept ikke er Hübsch i hænde senest 14 dage efter tilbuddets dato, medmindre andet fremgår af tilbuddet. Hübsch er ikke bundet af tilbuddet, og bindende aftale er således først indgået, når Hübsch fremsender ordrebekræftelse efter modtagelse af kundens accept.
Kunden er forpligtet til at kontrollere ordrebekræftelsen, og fremsætte indsigelser herimod senest på det i ordrebekræftelsen fastsatte tidspunkt, eller såfremt intet tidspunkt er anført, senest dagen efter modtagelsen af ordrebekræftelsen.
Fremsætter kunden ikke indsigelser inden denne frist, er ordrebekræftelsen bindende. Hübsch bærer intet ansvar for evt. fejl i ordrebekræftelsen.

4. PRISER OG BETALINGSBETINGELSER

Alle priser (herunder priser angivet i kataloger og på hjemmesider) angives i DKK/EUR/NOK/SEK ekskl. moms, fragt, told, skatter og andre afgifter. Såfremt priserne for den tilbudte eller aftalte leverance ændres som følge af ændringer i indkøbspriser, valutakurser, fragt, told, skatter og lign. er Hübsch berettiget til at ændre de overfor kunden tilbudte og/eller aftalte priser med ti (10) dages varsel.

Købesummen forfalder til betaling jf. forfaldsdato på faktura.
Ved forsinket betaling påføres rykkergebyr på DKK 100,00 / NOK 100,00 / SEK 120,00 / EUR 13,44 ved fremsendelse af hver rykker. Desuden beregnes morarente på 2,0 % pr. påbegyndt måned fra forfaldsdato.

5. LEVERINGSBETINGELSER OG LEVERINGSTID

Levering sker på kundens risiko, uanset at leveringen rent praktisk foranstaltes af Hübsch. Leveringstid fremgår af ordrebekræftelsen. Risikoen for varerne overgår på kunden ved overgivelse til fragtmand.

Prisliste for fragt kan rekvireres hos Hübsch. Restordrer under DKK 1.000,00 / NOK 1.000,00 / SEK 1.200,00 / EUR 150,00 eftersendes ikke, men annulleres på Kundens konto hos Hübsch.

Leveringstiden i ordrebekræftelsen er omtrentlig. Delleverancer kan finde sted, og vil blive faktureret pr. delleverance. Restordrer leveres efter forudgående aftale med kunden.
Nægter kunden eller er kunden ude af stand til at modtage leverancen på det aftalte tidspunkt, skal kunden afholde Hübschs udgifter eller tab i forbindelse hermed, herunder også opbevaringsomkostninger, indtil kunden har accepteret levering på de aftalte vilkår.

6. ANSVAR FOR FORSINKELSE

Er der skriftligt aftalt en fast leveringstid, er kunden – i tilfælde af Hübschs overskridelse heraf med mere end tredive (30) arbejdsdage -, såfremt overskridelsen er til betydelig ulempe for kunden, berettiget til skriftligt over for Hübsch at kræve levering med en ny rimelig leveringstid, der dog ikke kan være kortere end tredive (30) arbejdsdage.
Såfremt Hübsch undlader at foretage rimelige foranstaltninger til at sikre levering inden for den fastsatte frist, er kunden berettiget til at hæve aftalen for så vidt angår den forsinkede leverance.
Hübschs ansvar for forsinkelse er til enhver tid begrænset til fakturaværdien af den forsinkede leverance eller delleverance.

 

7. EJENDOMSFORBEHOLD

Det leverede forbliver Hübschs ejendom, indtil betaling inkl. evt. renter og omkostninger er erlagt fuldt ud. Kunden er forpligtet til at tage alle nødvendige forholdsregler for at beskytte Hübschs ejendomsret indtil ejendomsretten er overgået til kunden.

8. ANSVAR FOR MANGLER

Ved levering skal kunden straks, og senest inden fjorten (14) dage fra leverancens modtagelse, foretage en sådan undersøgelse af det solgte, som ordentlig forretningsbrug kræver. Reklamation over mangler skal ske skriftligt ved kundens modtagelse af leverancen dog senest fjorten (14) dage efter levering.
Returnering af varer accepteres kun efter forudgående skriftligt aftale med Hübsch. Varer der sendes retur uden forudgået aftale, krediteres ikke.
I tilfælde af rettidig og berettiget reklamation er Hübschs ansvar begrænset til vederlagsfri levering af en ny tilsvarende vare inden for rimelig tid. Hübsch er dog efter eget valg berettiget til i stedet at betale kunden en erstatning, der maksimalt kan udgøre fakturaværdien for varen, der er omfattet af manglen. Hübsch yder i øvrigt ikke erstatning eller kompensation.
Kunden kan alene påberåbe sig rettigheder, som udtrykkeligt fremgår af nærværende salgs- og leveringsbetingelser.
Har kunden reklameret over mangler, og det viser sig, at der ikke foreligger en mangel, som kan tilregnes Hübsch, skal kunden erstatte de udgifter, Hübsch måtte have haft i den sammenhæng, f.eks. advokatudgifter.

9. GENERELLE ANSVARSBEGRÆNSNINGER (HERUNDER FORCE MAJEURE)

Hübschs eventuelle rådgivning i forbindelse med kundens køb er alene at betragte som værende af vejledende karakter, og Hübsch påtager sig intet ansvar herfor, og er således ikke ansvarlig for varens egnethed til bestemte formål.
Hübsch hæfter ikke for mangler, forsinkelse eller andre skader, hvis sådan skyldes forhold, som Hübsch ved aftalens indgåelse ikke burde have påregnet, herunder krig, terror, hærværk, ildsvåde, blokader, mobilisering, import- og eksportrestriktioner, politiske uroligheder, strejke, lockout, mangel på arbejdskraft eller vareleverancer, usædvanlige naturbegivenheder eller lign.

10. PRODUKTANSVAR

Hübsch påtager sig produktansvar i henhold til den til enhver tid gældende lovgivning herom, men påtager sig ikke ansvar i videre omfang, end hvad der følger af loven. Ethvert ulovbestemt produktansvar udviklet i dansk retspraksis er således udtrykkeligt fraskrevet.
Hübsch er i intet tilfælde ansvarlig for driftstab, avancetab eller andet indirekte tab.

11. HÜBSCH ‘S IMMATERIELLE RETTIGHEDER

Kunden er bekendt med at alle immaterielle rettigheder til Hübschs varemærker og design tilkommer Hübsch, således at kunden alene er berettiget til at anvende disse med Hübschs forudgående skriftlige tilladelse.

12. OPLYSNINGER

Hübsch påtager sig intet ansvar for mulige fejl i kataloger, brochurer og andet trykt materiale eller for eventuelle fejltolkninger af de heri givne oplysninger.

13. E-HANDEL

Varer fra Hübsch må ikke sælges på hjemmesider så som eBay, Trendsales, QXL og andre lignende hjemmesider, idet kunden er bekendt med, at salg fra sådanne hjemmesider vil have en væsentlig negativ indvirkning på Hübschs goodwill og immaterielle rettigheder.

14. LOVVALG OG VÆRNETING

Denne aftale er underlagt dansk lov med undtagelse af CISG, og tvister skal afgøres ved Hübschs vedtægtsbestemte hjemting som første instans.

Din kurv

Log ind på vores forhandler webshop

Log ind

Log ind på vores B2B-shop med dit kontonummer og din adgangskode.